Slider

Op 12 juni heeft PACT voor Kindcentra een ‘opleidingentafel’ georganiseerd. Deze volgt op een aantal ‘tafels’ die Pedagogisch PACT eerder georganiseerd heeft en die in maart 2017 hebben geleid tot een aantal adviezen voor het werkveld, de opleidingen en de sociale partners. Naast innovatieve opleidingen waren ook vertegenwoordigers van sociale partners aanwezig. Samen met hen is verkend wat PACT voor Kindcentra de komende jaren kan bijdragen aan meer integrale opleidingen. 

Sinds 2014 hebben de projecten PACT en Kindcentra 2020 (met steun van Het Kinderopvangfonds) een grote impact gehad op de ontwikkeling van en het maatschappelijk debat over kindcentra. PACT richtte zich daarbij op de interprofessionele samenwerking binnen kindcentra: hoe zorgen de professionals ervoor dat hun samenwerking echt tot meerwaarde leidt? Kindcentra 2020 is een beweging van bestuurders uit de praktijk (primair onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp) en wethouders die zich vooral richt op een toegangsrecht voor alle kinderen en het wettelijk mogelijk (niet verplicht) maken van kindcentra. In nauw overleg met alle betrokkenen bij PACT, Kindcentra 2020 en het Platform kindcentra is besloten de twee projecten in samenhang voort te zetten: PACT voor Kindcentra. De praktijk laat immers zien dat er een grote behoefte is om de ontwikkeling van kindcentra door te zetten, ook al lijkt het regeerakkoord deze ambitie niet te delen.

180606 plaatjeOnder voorzitterschap van Jeannette Doornenbal (lector aan de Hanze hogeschool) hebben koplopers van kindcentra en wetenschappers uit diverse onderzoeksinstituten de kennisagenda Pact voor Kindcentra opgesteld en zijn twee onderzoekstrajecten uitgezet.

Net als bij Pedagogisch PACT is in het nieuwe programma PACT voor Kindcentra een belangrijke plaats voor de wetenschap weggelegd. Aan de kennistafel zitten, naast vertegenwoordigers van kindcentra, het Kohnstamm instituut, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut onder voorzitterschap van Jeannette Doornenbal (lector aan de Hanzehogeschool).

NOC*NSF, lid van Platform Kindcentra is mede-initatiefnemer van het nationale sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ dat op 26 juni is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Kinderopvangfonds is medeondertekenaar van het deelakkoord 'van jongs af aan vaardig'.

Op 13 juni kwamen de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra bij elkaar om ervaringen te delen, terug te blikken en vooruit te kijken. De conclusie: er is volop activiteit in de diverse regio’s.

Limburg heeft haar eerste succesvolle PACT voor Kindcentra event met de Werkplaats gehad ‘Samen leren organiseren in Limburg’, er worden contacten gelegd met de diverse partners in de regio’s en meerdere workshops zijn gegeven in het land waarbij opvallend veel belangstelling was bij de workshop op het Nji congres over ‘outcome c.q. merkbare en meetbare effecten’ van investeringen van zorg binnen opvang en onderwijs.

We constateren dat de IKC vorming in het land vaak nog gericht is op onderwijs en opvang. Bij speciaal basisonderwijs en ook steeds meer bij reguliere scholen neemt de vraag naar zorg toe. Men wil voorkomen dat ‘kinderen de school uitknallen’ én men ziet de urgentie om het ’anders’ te doen. Ook wordt er bij passende kinderopvang steeds meer samengewerkt met zorg. De driehoek onderwijs - zorg - opvang vinden we vooral terug bij de landelijke voorlopers.