Slider

LandelijkOuderpanelNog winst te behalen in betere samenwerking en versimpelen financiering.

Het overgrote deel van de ouders (82%) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Net zoveel ouders maken gebruik van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. En daar zijn ze blij mee. Maar liefst 74% van de ouders vindt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind.

MMIDK Tivoli SetVexy 9814Elk kind heeft recht op muziekonderwijs op de basisschool
Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s.

Ondertekenaars 200922v1

Investeren in sport en bewegen is cruciaal voor een inclusief, gezond en energiek Nederland. Daarom ondertekende PACT voor Kindcentra op 22 september samen met vele partners uit de sport, zorg en welzijn het manifest ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’.

KC Snijders"Wij zijn een kindcentrum maar in crisistijd - zo viel mij op - hadden we allemaal de neiging om terug te gaan naar onze oorspronkelijke tak van sport,” zo ervaarde Ivan Trouwborst directeur van kindcentrum Snijders uit Rijswijk. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de scholen en de kinderopvang dicht gingen, moest er van alles georganiseerd en geregeld worden. “We organiseerden de boel ineens op ons eigen eiland van onderwijs en kinderopvang in plaats van samen.”

HanzeHogeschool onderzoek 2020“Ons onderzoek onder kinderen en ouders laat niet alleen zien wat werkt binnen een Integraal Kindcentrum (IKC), maar zet ook kanttekeningen en levert vraagstukken op waar we mee verder moeten. Ik zie dit als een waardevol, verkennend onderzoek op weg naar een Integraal Kindcentrum 2.0.” Aan het woord is Dorien Petri, onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen.