slide2.jpg

In de afgelopen jaren hebben acht wetenschappers en tien pioniers uit kindcentra 0-12 jaar samen gewerkt om de kennisagenda van PACT voor Kindcentra op te bouwen. Praktijk en wetenschap waren direct verbonden, waarbij de vragen van de pioniers leidend waren voor de inzet van de wetenschap. De wetenschappers bogen zich over de vraag of de aannames over de meerwaarde van integraal en inclusief werken daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in diverse deelonderzoeken die hieronder zijn terug te vinden. 
Ook hebben we gezocht naar manieren om langlopende financiering te krijgen voor longitudinaal onderzoek. PACT voor Kindcentra spreekt de hoop uit dat er in 2021 middelen beschikbaar komen voor een dergelijk onderzoek, dat zou een mooie borging zijn van de Kennistafel PACT voor Kindcentra. 

Wil je weten welke wetenschappers en praktijken een bijdrage hebben geleverd aan de Kennistafel van PACT voor Kindcentra, kijk dan op Kennistafel - PACT voor Kindcentra

Kohnstamm zijnstromersMeerwaarde integrale kindcentra

IKC’s blijken meerwaarde te hebben voor leerlingen die zijn vastgelopen in reguliere basisschoelen of voorschoolse voorzieningen. Dit stelt het Kohnstamm Instituut in haar meest recente onderzoek naar inclusiekenmerken van IKC’s. 

Download de PDF

De ideale dag voor kinderen

PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

Leven, spelen en leren op een kindcentrum

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen deed onderzoek naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  

Download de PDF

 

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang

Kwaliteit van integrale kindcentra

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Een onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman. 

Download de PDF

 

 

Investeren

Investeren in kinderen van 0-12 jaar. Wat weten we?

Een literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar).

Download de PDF

IKC

IKC's over wat hen kenmerkt

Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra een onderzoek uitgevoerd bij vergevorderde kindcentra over hun werkprincipes, veronderstellingen en aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum.

Download de PDF

  

OenOenHK onderzoek

Hoe staan ouders tegenover school en kinderopvang

Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben onderzoek uitgevoerd onder ouders. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school.

Download de PDF

Samenwerking in beeld II

Samenwerking in beeld 2 - 2019

Oberon deed hernieuwd onderzoek naar de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. De vorming van kindcentra groeit en de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs ten opzichte van 2016 is sterk toegenomen.

Download de PDF of download de Factsheet

inclusie wetenschapsrapportInclusie door interprofessionele samenwerking

Rapportage over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt gewerkt aan een inclusieve speelleeromgeving voor jonge kinderen (0- tot 6-jarigen).

Download de PDF

Ouders over kindcentra oberon 2017Ouders over kindcentra

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon heeft in 2017 in opdracht van Kindcentra 2020 onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra.

Download de PDF

Werken in Kindcentra 2020

Werken in kindcentra

Het CAOP heeft op verzoek van de Regiegroep Kindcentra 2020 in 2015 een voorstel voor advies en ondersteuning van de Expertgroep Arbeidsmarkt, -voorwaarden en -verhoudingen van Kindcentra 2020 opgesteld.

Download de PDF

ThemasOuders over kindcentra

Kindcentra 2020 heeft begin 2015 een landelijke peiling onder ouders laten uitvoeren en hen gevraagd wat zij vinden en verwachten van kindcentra. De peiling bestond uit een online enquête ondersteund door een aantal filmpjes met de volgende thema’s: kind in beeld, prikkelend, ontzorgen, samenwerking, vertrouwd, verbinding.

Download de PDF

Vragenlijst

Vragenlijst onderzoek onder ouders

Online tool om een vragenlijst samen te stellen, waarmee scholen/instellingen de verwachtingen en meningen van ouders over een IKC in kaart kunnen brengen.

Ga naar vragenlijst

Samenwerking omringende landenSamenwerking kinderopvang en onderwijs om ons heen

 Het streven naar (integrale) kindcentra in Nederland staat niet los van ontwikkelingen in ons omringende landen. In 2014 heeft Serv Vinders, beleidsadviseur kinderopvang, op een rij gezet hoe de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs om ons heen is geregeld. 

Download de PDF