slide2.jpg

Rol en ontwikkelmodel kindcentra

Een toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra. Deze handreiking biedt een nieuwe en gemeenschappelijke taal in kindcentra waar professionals met verschillende expertises en verschillende achtergronden samenwerken in één team rondom kinderen en ouders. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt.

Deze handreiking omvat twee bijlagen, te weten de compententiebank en het raamwerk van het rol- en ontwikkelmodel kindcentra.

 

Kohnstamm zijnstromers

Volgens de aan de Kennistafel deelnemende IKC’s is hun meerwaarde onder meer af te meten aan het feit dat ze kinderen binnen krijgen die elders, in reguliere basisscholen of voorschoolse voorzieningen, vastlopen. De IKC’s geven aan deze zogenaamde zij-instromers op te kunnen vangen en een aanpak te kunnen bieden die hen ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de inclusiekenmerken van IKC's. 

Download de PDF

Omslag betrokken jpg
Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips laten we zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven. De handreiking is een bron van inspiratie voor professionals die aan de slag willen met het vormgeven van het PACT tussen ouders en kindcentra.
Klik hier voor het digitale, interactieve magazine

Handreiking Gemeenten

 

 

 

 

 

De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Deze handreiking vat ervaringen samen en helpt gemeenten bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren. 

Download de PDF

De ideale dag

 

 

 

 

 

 

 

 PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

HanzeHogeschool onderzoek 2020

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  De onderzoekers keken met tal van ouders en kinderen, die nu op het voortgezet onderwijs zitten, terug op hun tijd op het IKC.

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang

Een eerste verkenning van onderscheidende factoren

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Zijn er verschillen hierin tussen IKC's waaruit aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het construct zijn af te leiden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman. De belangrijkste resultaten worden in dit rapport besproken. 

Download de PDF

OenOenHK onderzoek

Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben, in samenwerking met Stichting Voor Werkende Ouders, onderzoek uitgevoerd onder ouders. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school. 

Download de pdf

Reflectiemoment

De ambassadeurs van PACT voor Kindcentra hebben een handige handreiking samengesteld voor de praktijk. Aan de hand van de algemene (verdiepende) reflectievragen, de aanvullende vragen per niveau en de tips om een dialoog op te starten kun je actief je eigen bijeenkomsten realiseren.

Bouwstenen

Overal in het land ontwikkelen kinderopvangorganisaties en scholen een visie op samenwerking en ontstaan samenwerkingsverbanden. En komt er mogelijk een moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Heb je de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan vind je in deze handreiking tal van bouwstenen waarmee je je eigen samenwerkingsovereenkomst kunt samenstellen. 

Download

Dialoogkaarten

Met dank aan de Beroepsvereniging Opleiders MBO heeft PACT voor Kindcentra dialoogkaarten voor het beroepsbeeld medewerker Integraal kindcentrum ontwikkeld. Naast de infographic zijn de dialoogkaarten een handige hulpmiddel om alleen, samen met de leidinggevende of met het team vorm te geven aan de loopbaan van medewerkers binnen een kindcentrum. 

Bekijk in pdf

Beroepsbeeld VP

Het beroepsbeeld van de IKC-professional kan richting geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

Bekijk in pdf
Bestel