slide2.jpg

De opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een open netwerk van innovatieve opleidingen en andere stakeholders, die in gesprek zijn over het versterken van opleidingen, gericht op het werken in integrale en inclusieve praktijken. Aan tafel zaten niet alleen vertegenwoordigers van innovatieve opleidingen maar ook vertegenwoordigers van sociale partners. In de afgelopen jaren zijn diverse innovatieve proeftuinen opgestart en is er met diverse experts gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum. De drie proeftuinen (Zwolle, Den Bosch en Hogeschool Rotterdam) doen voor de zomer verslag van de ontwikkelingen en resultaten. Zodra deze beschikbaar zijn worden ze gedeeld op deze pagina. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de handreiking modulair rollenmodel kindcentra, dat een passend en flexibel functiegebouw omvat met een vertaling naar de salarisstructuren van de drie cao’s Kinderopvang, Primair Onderwijs en Jeugdzorg. Naar verwachting wordt dit rollenmodel kindcentrum gepresenteerd tijdens een webinar op 28 juni 2021. 

Op deze pagina vind je publicaties, artikelen en films die te maken hebben met 'werken op een kindcentrum'.

Beroepsbeeld VPBeroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Het beroepsbeeld van de IKC-professional kan richting geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

 

  

Download als PDF 

 

BeroepsbeeldIGBeroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Op een integrale, inclusieve en interprofessioneel manier samenwerken vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. Deze handige infographic helpt bij het in kaart brengen van jinteresse en ambitie en geeft aan waar jij je op één of meerdere domeinen kunt ontwikkelen.

Download als PDF

Dialoogkaarten

Dialoogkaarten beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Naast de infographic een handige hulpmiddel om alleen, samen met leidinggevende of met het team vorm te geven aan de loopbaan van medewerkers binnen een kindcentrum. 

Download de PDF

AndersLerenAndersOrganiserenAnders leren, anders organiseren

Een magazine met tal van voorbeelden hoe door onderwijsvernieuwing en intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg de werkdruk voor medewerkers en leerkrachten kan verminderen en het werkplezier toeneemt.

 Download de PDF

PPvdToekomstPedagogisch professional van de toekomst

Over welke vaardigheden moet je beschikken in een geïntegreerd pedagogisch team voor 0 tot 6-jarigen. De uitgangspunten van PACT worden besproken en er wordt ingegaan op de kwaliteitskaders en competentieprofielen voor medewerkers in onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.

Download de PDF

 

AdPEP

De week van Sanne 

Sanne zit in het tweede jaar van de AD-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. In deze film (januari 2020) laat Sanne zien wat zij doet tijdens haar praktijkdagen op Kindcentrum De Bolster en tijdens haar lesdag op KPZ.

Animatie PACTvoorKindcentra ontschottenv1Typische kenmerken van een kindcentrum

Deze animatie geeft mooi weer wat de ambities en bouwstenen voor een kindcentrum zijn!

Daadkracht

 Daadkracht

Ter gelegenheid van de bijeenkomst interprofessionele samenwerking voor kinderen en jeugd op 8 januari 2020 heeft Hogeschool KPZ het boekje Daadkracht uitgegeven. Daadkracht is uitgereikt aan de wethouder en betrokkenen van het initiatief Samen voor Ryan in Steenwijkerland. De Campus Kind en Educatie is betrokken bij dit bijzondere initiatief met verschillende projecten en de inrichting van een Kennisacademie.