Slider

Webinar 1Kinderen willen ontdekken, bewegen en meer naar buiten 
Op hun ideale dag willen kinderen vooral ontdekken: Dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR bril) en verder alles wat nog moet. Dat blijkt uit onderzoek onder kinderen (en hun ouders) dat PACT voor Kindcentra liet uitvoeren door bureau Qrius en dat tijdens de webinar gepresenteerd wordt.

Kinderen vinden het heel erg belangrijk dat ze op hun ideale dag bewegen en buiten kunnen zijn. 94% van de kinderen geeft aan tijdens schooltijd meer te willen bewegen dan nu, 77% wil vaker buiten les. Veel kinderen (83%) willen ook dat er meer ruimte is voor creatieve activiteiten. Ook willen kinderen vaker gastles van ‘interessante mensen’ (83%). Ten slotte vinden kinderen het belangrijk om meer mee te praten over wat voor hen een fijne schooldag is (77%). Kinderen willen gedurende de dag veel variatie; veel meer dan nu.

Uitgedaagd
Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef gehouden onder 1.751 basisschoolleerlingen van groep drie tot en met acht én hun ouders. 34% van deze kinderen gaat ook naar de buitenschoolse opvang. Een deel van deze kinderen heeft op een oefenblad hun ideale dag helemaal uitgedacht, van ‘s ochtends vroeg tot laat. Ze zijn uitgedaagd om na te denken, los van wat er nu is, in een combinatie tussen wat nu kinderopvang- en basisschooltijd is, zonder de strikte grenzen.

Vervolgens is ook ouders gevraagd wat zij van deze ideale dag vinden. Zij denken wat ‘ouderwetser’ en vinden dat scholen het accent moeten leggen op vakken als lezen, schrijven en rekenen. Ze zijn bang dat hun kinderen deze essentiële vakken niet goed onder de knie zullen krijgen, met gevolgen voor hun schoolloopbaan en verdere carrière van dien. De meeste ouders (60%) zijn positief over het combineren van de basisschool en de naschoolse opvang. Een klein deel (12%) is negatief, met name omdat ze het voor kinderen belangrijk vinden om naar huis te komen en/of omdat ze zelf willen beslissen of hun kind een lange schooldag heeft of niet.

PACT voor Kindcentra presenteert de uitkomsten van dit onderzoek dinsdag 24 november om 16.00 uur in een webinar waar vooral kinderen aan het woord komen. Kindercorrespondent Tako Rietveld praat met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien? Naast de kinderen komt ook onderzoeker Paul Sikkema van jongerenonderzoeksbureau Qrius aan het woord. Ook Dorien Petri van de Hanze Hogeschool in Groningen vertelt over het onderzoek dat zij deed naar wat kinderen willen en ervaren en dat net voor de zomer is afgerond. De resultaten van beide onderzoeken worden met kinderen besproken.

Download het onderzoek van Qrius

Download het onderzoek van Hanzehogeschool Groningen

 

 

Kindcentra2020Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Een investering in de ontwikkeling van álle kinderen is daarom hard nodig. Zeven landelijke organisaties pleiten samen voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van nul tot vier jaar. Vandaag ontving Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, hiervoor een pleitnotitie van VNG, BOinK, BK, BMK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020.

Webinar 1'Onze meester is heel creatief. Het komt er alleen niet altijd uit...'
Kijk en luister mee naar de verhalen van kinderen en tieners die op een kindcentrum zitten of hebben gezeten. Hoe ervaren c.q. ervoeren zij hun tijd op de kinderopvang en op school? Wat vinden ze goed en wat kan er volgens hen beter?

OenOenHK onderzoekRuim de helft van de ouders (55%) zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Verder denken zij dat ook winst te behalen valt door de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvang minder ingewikkeld te maken. Ouders zijn over het algemeen tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kind geregeld hebben. Naast de kinderopvang spelen bij bijna de helft van de ouders opa en oma hierin een belangrijke rol. Het zijn de conclusies uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs deed onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

WomenIncWOMEN Inc. is een campagne gestart voor betere kinderopvang. Het huidige kinderopvangstelsel is complex, duur en alleen toegankelijk voor kinderen met werkende ouders. Dat het systeem moeilijk is, weten ouders als geen ander; zij zijn ervaringsdeskundig zoals blijkt uit dit filmpjeHerken jij hun ervaringen?