slide2.jpg

Foto Kinderopvang onderwijsbesturenIn de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant). Door krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk kind.

Met het beter toegankelijker worden van de kinderopvang én de Rijke Schooldagmiddelen wordt het voor opvang en onderwijs heel aantrekkelijk om op exclusieve basis langjarig samenwerkingen aan te gaan, hetzij via exclusieve samenwerkingsovereenkomsten hetzij via fusies.

Met deze fusie wordt voor het eerst op het niveau van een stad als geheel, een situatie gerealiseerd waarbij men vanuit één organisatie opvang en onderwijs aan gaat bieden. Men doet dit vanuit een duidelijke ambitie om tot inclusieve voorzieningen te komen en om voor elk kind een rijk dagprogramma te realiseren.

Een mooie ontwikkeling die heel interessant is om te gaan volgen! Lees het persbericht op Verkenning fusie primair onderwijs en kinderopvang – Xpect primair of download direct het ambitiedocument.