slide2.jpg

Gijs van Rozendaal fotoPACT voor Kindcentra, als programma van activiteiten gesteund door Het Kinderopvangfonds, stopt. De beweging voor kindcentra gaat door en het Platform Kindcentra zal een spin in het web blijven. We kijken met trots terug op de verbinding die tot stand is gekomen tussen zoveel partijen en op wat er is bereikt. Onze dank is groot!

PACT voor Kindcentra is een project van Het Kinderopvangfonds. De kern van het project was vanaf het begin het streven naar een goede start voor elk kind en de toegang tot een rijk dagarrangement voor alle kinderen. Samen met heel veel partijen heeft de beweging naar kindcentra een enorme vlucht genomen. De PACT-ambassadeurs ondersteunden de praktijk, de opleidingentafel verkende wat er aan opleidingen nodig is, de kennistafel verbond wetenschap en praktijk. Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra, en het Platform Kindcentra voerden de lobby voor een toegangsrecht tot kinderopvang voor elk kind, ongeacht het al dan niet werken van hun ouders.

De beweging gaat door
Hoewel het programma PACT voor Kindcentra stopt, gaat de beweging voor de ontwikkeling van kindcentra en een toegangsrecht tot kinderopvang voor elk kind door. Het Platform Kindcentra neemt deze uitdaging op zich. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers-, sector- en ouderorganisaties uit kinderopvang en primair onderwijs en ‘aanpalende’ organisaties die betrokken zijn bij het jonge kind vanuit de sectoren kunst, cultuur, sport, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, emancipatie, wetenschap en meer. Het Platform Kindcentra zal ook een aantal nieuwe initiatieven oppakken die de praktijk en de politiek stimuleren tot het nemen van verdere stappen. Zo hebben leden van het Platform de afgelopen maanden gewerkt aan een position paper over de ‘rijke schooldag’.

Het nieuwe regeerakkoord zet flinke stappen. Kinderopvang wordt vanaf 2025 nagenoeg gratis voor kinderen van werkende ouders. Voor kinderen in kwetsbare wijken zet het kabinet in op de rijke schooldag. Het regeerakkoord brengt onze doelen een stapje verder. Op het landelijke kindcentrum congres van 21 april jl. mocht ik als keynote speaker mijn kijk op de ontwikkelingen delen met de aanwezigen. In mijn presentatie heb ik laten zien dat het mogelijk moet zijn beide ontwikkelingen te combineren en een rijke schooldag aan álle kinderen uit een klas, domein of groep aan te bieden door de verschillende financieringsstromen slim te combineren. Zo kunnen we parallelle systemen en segregatie voorkomen. Het Platform zal de uitwerking en de implementatie van het regeerakkoord nauwgezet blijven volgen.

Nieuwe initatieven
De organisaties binnen het Platform zullen in 2023 en in 2024 een reeks van nieuwe initiatieven oppakken. De opleidingentafel wordt doorgezet, de kennistafel zoekt naar nieuwe wegen om onderzoek rondom de ontwikkeling van Kindcentra verder vorm te geven. Op dit moment is het onderzoek naar de peuter- en kleutergroepen in volle gang. Het CAOP werkt aan het programma ‘Onderwijs op Maat’ en werkt aan een functiewaardering voor medewerkers van kindcentra, die als basis gebruikt kan worden voor het gesprek over één cao voor kindcentra. NOC*NSF werkt volop aan het programma voor de gezonde generatie. En de sectororganisaties binnen het Platform stemmen, in een structureel overleg, onderling af hoe de lobby te organiseren over de invulling van het regeerakkoord. Zij verkennen ook met elkaar hoe ze het pleidooi voor een generiek toegangsrecht voor alle kinderen op kinderopvang op de agenda kunnen houden.

Er is veel bereikt, maar er blijft nog flink wat werk aan de winkel. Geweldig dat dit door dit zo breed samengestelde platform van partijen wordt voortgezet. Ook mooi dat Zosja, als communicatiekanaal van ontwikkelingen rondom kindcentra, deel uitmaakt van het Platform. Dat maakt dat we iedereen die graag op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rondom integrale kindcentra kunnen blijven voeden via de nieuwsbrief van Zosja.

Ontwikkel de toekomst
De regiegroep Kindcentra 2020 koos bij de oprichting in 2014, als subtitel in het logo “ontwikkel de toekomst”. Dat is het mooie van een inzet op zoiets als een kansrijke start of rijke dagarrangementen: je bent altijd bezig met de toekomst. En die toekomst ligt niet in jouw handen maar in de handen van de kinderen die je helpt hun eigen pad te ontdekken. Het was een eer om vanuit het PACT voor Kindcentra programma met zoveel partijen aan die toekomst te werken. Mooi dat we dat werk in een nieuwe vorm voortzetten.

 

Gijs van Rozendaal, voorzitter van Het Kinderopvangfonds
Mei 2022