slide2.jpg

logo scpVerschenen: 'Kijk op kinderopvang. Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang'.

  • Vier op de tien ouders geven de betaalbaarheid van kinderopvang een onvoldoende. Een op de zeven ouders vindt het aanvragen van een kinderopvangtoeslag ingewikkeld.
  • Ouders zijn in het algemeen positief over de kwaliteit van de opvang. Zij vinden bijvoorbeeld dat er goed voor kinderen wordt gezorgd. Ouders zijn wel kritisch over vele wisselingen van het personeel.
  • Niet-gebruikers zijn over het algemeen negatiever over de kinderopvang. Ze hebben bijvoorbeeld twijfels over de veiligheid van kinderen en de aandacht die er voor hen is.
  • In gezinnen waar de kinderopvang als meer betaalbaar, toegankelijker en beter wordt gezien, wordt vaker opvang gebruikt en werkt de moeder meer uren.
  • Ouders zijn meer tevreden over de afstemming tussen werk en privé naarmate zij positievere ervaringen met de opvang hebben.

Loes Ypma toestemming v1Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, sluit zich aan bij het Platform Kindcentra. Krachten moet je bundelen, is het devies van Loes Ypma, sinds kort bestuursvoorzitter van Verus. De leden van Verus hebben veel belangstelling om met kinderopvang, zorg en andere partijen samen te werken in kindcentra. Loes Ypma is, met haar leden, warm voorstander van kindcentra. Uiteraard in het belang van de kinderen. Doorlopende lijnen, in inclusieve voorzieningen, maken dat alle kinderen, van nul tot dertien jaar (en liefst nog verder) de kansen krijgen die ze verdienen.

Onze ambassadeurs zijn volop in hun regio aan het werk om partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te bezien waar PACT voor Kindcentra waarde kan toevoegen. Hiertoe wordt een viertal innovatieve thema’s nader onder de loep genomen: rijke dagarrangementen, werken met kinderen van 0-6 jaar, anders organiseren van het werk en aansluiting met jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Op 12 juni heeft PACT voor Kindcentra een ‘opleidingentafel’ georganiseerd. Deze volgt op een aantal ‘tafels’ die Pedagogisch PACT eerder georganiseerd heeft en die in maart 2017 hebben geleid tot een aantal adviezen voor het werkveld, de opleidingen en de sociale partners. Naast innovatieve opleidingen waren ook vertegenwoordigers van sociale partners aanwezig. Samen met hen is verkend wat PACT voor Kindcentra de komende jaren kan bijdragen aan meer integrale opleidingen. 

Sinds 2014 hebben de projecten PACT en Kindcentra 2020 (met steun van Het Kinderopvangfonds) een grote impact gehad op de ontwikkeling van en het maatschappelijk debat over kindcentra. PACT richtte zich daarbij op de interprofessionele samenwerking binnen kindcentra: hoe zorgen de professionals ervoor dat hun samenwerking echt tot meerwaarde leidt? Kindcentra 2020 is een beweging van bestuurders uit de praktijk (primair onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp) en wethouders die zich vooral richt op een toegangsrecht voor alle kinderen en het wettelijk mogelijk (niet verplicht) maken van kindcentra. In nauw overleg met alle betrokkenen bij PACT, Kindcentra 2020 en het Platform kindcentra is besloten de twee projecten in samenhang voort te zetten: PACT voor Kindcentra. De praktijk laat immers zien dat er een grote behoefte is om de ontwikkeling van kindcentra door te zetten, ook al lijkt het regeerakkoord deze ambitie niet te delen.