slide2.jpg

Het draagvlak voor de beweging naar inclusieve kindcentra is steeds groter geworden. Op ambtelijk niveau bij het Rijk en de lokale overheid, onder de verschillende sectororganisaties, in het platform Kindcentra: samen vormen ze een breed maatschappelijke draagvlak. Regionaal smeden we een PACT voor Kindcentra met bestuurders, professionals en wetenschappers maar ook uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en de lokale overheid. We zijn blijven pleiten voor het toegangsrecht voor alle kinderen en de ambitie van één IKC organisatie, in de politiek en in het maatschappelijke debat. Landelijk verzorgt PACT voor Kindcentra de verbinding tussen sectoren faciliteren, stimuleren en voeden om inhoud te geven aan politieke en maatschappelijke thema’s.