slide2.jpg

stembureauKomende twee kwartalen staan in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Voor de ontwikkeling van kindcentra worden dat belangrijke verkiezingen. Het besef dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs veel toegevoegde waarde kan hebben groeit gestaag. Een toegangsrecht voor alle kinderen in combinatie met die samenwerking biedt toegevoegde waarde voor zowel kinderen (talentontwikkeling bij alle kinderen en meer kansengelijkheid), als ouders (ontzorgen van jonge gezinnen en zorgen dat beide partners een zelfstandig inkomen kunnen verdienen) en medewerkers (interessanter en uitdagender werk met minder werkdruk – dit kan tevens een deel van de oplossing vormen voor het lerarentekort en het tekort aan pedagogisch medewerkers).

Investeren in mensen
Vlak voor de zomer hebben we aandacht besteed aan de publicatie van het Platform Toekomst van Arbeid. Hoofdstuk 5 van deze publicatie vormt een doorbraak, omdat nu ook werkgevers het belang onderschrijven van de ontwikkeling van kindcentra en een recht voor op toegang tot kinderopvang en buitenschoolse opvang voor ieder kind. Kort na het verschijnen van onze vorige nieuwsbrief in juli gaf het kabinet de tussenrapportage SVK (Scenariostudies Vormgeving Kindvoorzieningen) vrij. Daarin geeft het kabinet expliciet aan bouwstenen te willen ontwikkelen voor een herinrichting van ons stelsel van kindvoorzieningen opdat bij de kabinetsformatie een aantal goede alternatieven klaarligt om stappen vooruit te zetten. In december verschijnt het eindrapport waarin ook verdere detaillering en doorrekeningen worden opgenomen. Veelzeggend is, dat de verkenning wordt uitgewerkt door een werkgroep van de ministeries van SZW, OCW, EZ en Financiën. Ontschotting dus! Veelzeggend is ook de drieledige toets die SVK toepast op mogelijke toekomstscenario’s: zijn onze kindvoorzieningen goed voor de ontwikkeling van kinderen én goed voor de arbeidsparticipatie én is de uitvoering eenvoudig?

En nu doorpakken
Er waait een nieuwe wind door Nederland rondom de ontwikkeling van kindcentra em de toegankelijkheid van voorzieningen. De politieke wil groeit. De vraag wordt of een nieuw kabinet er ook in durft te investeren en door durft te pakken. Een eerste glimp van een antwoord op die vraag zullen we de komende maanden gaan zien bij het openbaar worden van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen. Wij zijn benieuwd!