slide2.jpg

180627 kaart utrflevFlevoland

Zowel Dronten, Lelystad als Almere hebben gemeentelijk beleid op jeugdhulp in de klas. Succesfactor hierbij is de visie die de gemeenten hebben c.q. de investeringen die zij hierin wil doen.

Dronten (bron: Sterk in de klas; Marga Klein Swormink, gemeente Dronten)
Binnen Sterk in de Klas is er een visie op preventie (voorkomen van, versterken van..). Dit maakt dat er op alle scholen een basisondersteuning is (preventie), er extra inzet mogelijk is (curatief) en zo nodig bovenschools wordt ingezet (gespecialiseerde zorg op behandeling gericht). Dit wordt betaald uit collectieve middelen, en niet per kindbeschikking. Er wordt samengewerkt tussen IB-er en jeugdhulp (Vitree/Triade), waarbij men is gericht op handelingsgericht werken; een voorwaarde tot succesvolle samenwerking is de eenheid in taal. Quotes: relatie voor prestatie, goed is goed genoeg, niet: ‘waar zijn we van’, maar ‘samen zijn we van..’

Dronten wil van schoolgericht doorontwikkelen naar schooleilanden (per wijk) met inzet JH, JGZ, JGGZ en meer gaan werken op basis van behoefte.

Lelystad (bron: Stichting JGT Lelystad - Sterk in de klas/wijk; Maria Lubberse, directeur)
Sterk in de Klas wordt preventief ingezet. De jeudghulpwerkers (20) zijn onderdeel van het Jeugd en Gezinsteam en gedetacheerd voor bv 24 uur op een school en gezinssituatie. Hieraan gekoppeld is Sterk in de Kinderopvang, waarbij ambulante jeugdhulp op vraag inzetbaar is. Daarnaast zijn er ook SchoolMW en een  preventiewerker (groepsaanbod) beschikbaar. Als er een goede motivatie aan ten grondslag ligt, zijn er vanuit gemeente financiële middelen beschikbaar voor maatwerk - bv plaatsing van niet werkende ouders op KO/BSO (maatwerkvoorziening). Vanaf 2018 is er ook curatieve inzet bij het speciale onderwijs. Om zware zorg te voorkomen kiest men voor collectieve arrangementen in plaats van het individuele inzet. Vraagstuk dat speelt: via huisarts en jeugdarts zijn er (vaak op advies van onderwijs) veel verwijzingen naar GGZ. Het JGT wil graag meer verbinding met GGZ (veel verschillende, o.a Bosman) om samen meer gezinsgericht te kunnen werken.

Almere (bron: SWV Passend Onderwijs - Stedenwijk; Judith Kooijker)
De PACT proeftuin was in Stedenwijk-Zuid. De uitrol van het project verdient nog aandacht. Er is naast het buurtnetwerk nog steeds een PACT overleg, waarin met name samenwerkingsvraagstukken worden besproken rondom het jonge kind.
Huidige projecten in Almere zijn: ‘School in de wijk’ met JGZ 2 uur per week op iedere school. Almere wil doorontwikkelen op preventieve inzet; de pilot ‘school in de wijk’ is uitgebreid naar ‘sterk in de wijk’. Er zijn 7 scholen die hier een jaar lang meedoen aan deze pilot. Er is een krachtig onderwijsnetwerk, dat 4 keer per jaar bijeenkomt om de diverse pilots en ontwikkelingen te bespreken en met elkaar te connecten. Curatieve inzet wordt georganiseerd door het OJA (OnderwijsJeugdArrangement) met eventueel aanvullende inzet door JOA (JeugdOnderwijsArrangement). Dit betekent dat er een jeugdzorgwerker op school aanwezig is in plaats van dat er diverse beschikkingen per kind zijn. Meer informatie

Utrecht

YoukelogoYouké regionaal partner van PACT voor Kindcentra in Utrecht
PACT en Youké (jeugdhulp) hebben de intentie uitgesproken samen op te trekken bij de ontwikkelingen rondom aansluiting c.q. het anders organiseren van jeugdhulp/jeugdzorg in kindcentra(SBO/SO/PO/KO/Jeugdhulp/JGZ) in de provincie Utrecht.


In de projecten zetten zij in op:

  • Innovatie: het initiëren en stimuleren van nieuwe praktijken en vernieuwende concepten in nauwe samenwerking met partijen uit het veld.
  • Kennisdeling: het vergaren van kennis over deze initiatieven en het delen langs verschillende kanalen om de praktijk verder te helpen en innovatie te bevorderen.
  • Maatschappelijke beweging: het stimuleren van de maatschappelijke beweging en het debat over opvang en opvoeding.

Youké is reeds vanaf de start betrokken bij de voorlopers Alert4you en PACT. Directeur/bestuurder Fawzia Nasrullah is een warm pleitbezorger voor een inclusieve omgeving voor alle kinderen. Youké heeft de intentie om zich de komende 3 jaar nauw te verbinden aan PACT voor Kindcentra door open te staan voor dialoog en het doorontwikkelingen van good practices in haar werkgebied.

Vanuit de kinderopvang/VVE hebben Spelenderwijs (Utrecht stad) en SKA (Amersfoort) toegezegd graag samen te werken in PACT voor Kindcentra. Zij omarmen het concept van inclusiviteit, diversiteit en interprofessioneel samenwerken en hebben hier, onder andere in samenwerking met Youké vorm aan gegeven.

In de loop van het project wordt gezocht naar andere samenwerkingspartners onder andere in het onderwijs en bij SWV. Praktijkvoorbeelden zijn onder meer:

  • Utrechtse Heuvelrug - geïntegreerde kinderopvang
  • Amersfoort, Bunschoten - specialistische begeleiding in de kinderopvang
  • IJsselstein - jeugdzorg in de klas
  • Utrecht, Zeist, Amersfoort - onderwijszorgarrangementen in het S(B)O