Slider

SEOOp 9 april jl. publiceerde SEO Economisch Onderzoek het rapport ‘Naar een stabiel stelsel van kinderopvang’, waarin aangegeven wordt dat kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang zou daarom toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen, ook voor die van niet werkende ouders.

SEO voerde dit onderzoek uit in opdracht van Instituut GAK, waarbij de vraagstelling luidde een ‘stabiel stelsel van kinderopvang te ontwerpen voor kinderen van nul tot twaalf jaar, waarbij het niet alleen gaat om de ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen, maar ook om een sluitend dagarrangement voor kinderen van vier tot twaalf jaar.’

Het Nederlandse kinderopvangstelsel kent drie problemen, aldus de onderzoekers: kinderen van niet-werkende ouders hebben minder toegang tot gesubsidieerde opvang dan kinderen van werkende ouders, de overgang van de kinderopvang naar de basisschool is abrupt, en school- en opvangtijden sluiten niet aan op de werktijden van ouders. SEO heeft (middels deskresearch, interviews, expertbijeenkomsten, een enquête onder ouders en een internationale vergelijking van kinderopvangsystemen) onderzocht waar mogelijke oplossingen liggen.

SEO doet aanbevelingen om de toegankelijkheid en de financiering van de kinderopvang te verbeteren door ieder kind recht te geven op 16 uur kinderopvang, door een systeem van directe financiering te introduceren, door te onderzoeken of een maximum-uurprijs vervangen zou kunnen worden door een maximaal maandbedrag (dat afhankelijk is van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt). En SEO adviseert kinderopvangorganisaties met gerichte activiteiten meer ouders uit de doelgroep te bereiken.
SEO spreekt zich ook uit over de kwaliteit van de kinderopvang en doet onder meer de suggestie om in kwetsbare wijken alle VVE-eisen verplicht te stellen voor alle groepen en extra aandacht te geven aan doelgroepkinderen in niet-kwetsbare wijken. Ook de optie van meer leerkrachten in groep 1 en 2 van de basisschool en een doorlopend curriculum kinderopvang en basisschool passeren de revue. 

Tot slot adviseert SEO om bij het creëren van sluitende dagarrangementen prioriteit te geven aan het realiseren van een aantrekkelijk aanbod van naschoolse activiteiten in kwetsbare wijken. Juist de buitenschoolse opvang in kwetsbare wijken zou tegen lage kosten naschoolse activiteiten moeten kunnen organiseren.

Download hier het volledige rapport. 
Lees hier het artikel dat op 9 april verscheen in NRC.